I. ZÁKLADNÍ INFORMACE:
1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží na www.florentine-cosmetics.com zastoupené Terezou Novou, FLORENTINE Cosmetics, se sídlem Jana Kreisla 822, Vysoký Újezd, 26716, identifikační číslo: 14355175, tel. 777 577 880, email: tereza.k.nova@gmail.com (dále jen „Prodávající“).

1.2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Práva kupujícího musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.II. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
2.1. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, poštou na adrese Tereza Nová, Jana Kreisla 822, Vysoký Újezd, 26716, nebo emailem na adrese tereza.k.nova@gmail.com. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem. Reklamace zaslané na dobírku, nebo bez dokladu nebudou převzaty.

2.2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

2.3 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

2.4 Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jim zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

 

III. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné 
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.4. Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

3.6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

3.8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

3.9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • vyplývá-li to z povahy věci
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží 
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů 
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno 
 • poškození v důsledku vyšší moci 

3.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy

3.11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3.12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

3.14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

3.15. Alergickou reakci, či jiné zdravotní potíže nelze považovat za vadu výrobku, jelikož se zpravidla jedná se o individuální reakci na určitou složku v daném produktu.IV.  LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
4.1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník potvrdí reklamaci zpravidla ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

4.3. Za předpokladu splnění podmínek tohoto reklamního řádu, je u spotřebního zboží kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data uvedeného na obalu zboží, je-li tato lhůta kratší než zákonem stanovená lhůta dvaceti čtyř měsíců.

4.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhrady nákladů účelně vynaložených na vyřízení reklamace.

4.5. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá účinností dne 1.8.2022.

Žádná položka