I. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

1.1. Správcem osobních údajů je Bc. Tereza Nová, FLORENTINE Cosmetics, se sídlem Jana Kreisla 822, Vysoký Újezd, 26716, identifikační číslo: 14355175.

 

II. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

2.1. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli spravovat Vaše zákaznické účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky), umožnili Vám účast ve spotřebitelských soutěžích a akcích, které můžeme pořádat, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. 

 

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

3.1. Zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami poskytnete. Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek
 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách, nebo při objednávání
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte
 • informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem, telefonem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

 

IV. POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

4.1. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • správu našich webových stránek a podnikání
 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb
 • zasílání nekomerčních obchodních sdělení
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení
 • zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete)
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete)
 • poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele)
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům
 • ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv)

 

V. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB:

5.1. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami. Může se např. stát, že si u nás zboží zakoupíte vy, ale nechcete jej vyzvednout či reklamovat. V tomto případě můžete vymezit pověřené osoby, které jsou oprávněné za Vás zboží vyzvednout či reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

 

VI. COOKIES:

6.1. Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat, případně ve vašem prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Soubory cookies běžně neobsahují žádné osobní informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, jednotlivé uživatele od sebe dokážeme pouze oddělit a přizpůsobit tak obsah webu konkrétním preferencím.

6.2. Samostatnou skupinu představují cookies třetích stran tzv. analytická cookies (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

VII. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ:

7.1. Pokud není uvedeno jinak, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Dále pak po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, pokud nebude Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí našich služeb, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z jiných obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provedeme vymazání těchto údajů.

 

VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM:

8.1. V níže uvedených případech předáváme některé Vaše osobní údaje třetím subjektům.

 • subjekty podílející se na dodání zboží, služeb nebo na realizaci plateb na základě smlouvy
 • subjekty zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • subjekty zajišťující marketingové služby

8.2. Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje dále můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika)
 • kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme)
 • jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit

8.3. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

IX. VAŠE PRÁVA/KONTROLA NAD OSOBNÍMI ÚDAJI:

9.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR  
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na naši adresu sídla nebo elektronicky na e-mail tereza.k.nova@gmail.com 

 

X. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT:

10.1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami. 

 

XI. BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ:

11.1. Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů. Všechny Vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odeslaných přes internet nemůžeme zaručit. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web). Přístup do Vašeho uživatelského účtu je možný pouze po zadání osobního hesla. Je nezbytné, abyste nesdělovali přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v uživatelském účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Prohlašujeme, že k Vašim informacím mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

XII. PODÁNÍ STÍŽNOSTI:

12.1. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budeme však velmi rádi a prosíme Vás, aby jste ev. pochybení komunikovali nejdříve s námi, rádi uděláme maximum pro to, abychom Vám pomohli situaci vyřešit.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

13.1. Odesláním objednávky prostřednictvím našeho internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. Zaškrtnutím souhlasu při dokončení Vaší objednávky potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte, a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky v případě potřeby aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2022.

Žádná položka